SZIMP2 Ruby

A MathWikiből
(Változatok közti eltérés)
192. sor: 192. sor:
 
  feed.parse_by_xml
 
  feed.parse_by_xml
 
  feed.list
 
  feed.list
 +
 +
Így próbáltuk:
 +
 +
$ ruby backup.rb 'http://24ora.index.hu/?rss&keres=&szerzokeres=&rovatkeres=osszes&order=1'
 +
$ ruby backup.rb 'http://origo.hu/contentpartner/rss/hircentrum/origo.xml'
  
 
== 11. előadás (2007-04-27) ==
 
== 11. előadás (2007-04-27) ==

A lap 2007. április 27., 14:17-kori változata

A tárgy főoldala: SZIMP2

Tartalomjegyzék

8. előadás (2007-04-06)

Az objektum-orientált programozás elméleti bevezetője hangzott el, és a matmul feladat megoldása felkerült a táblára Ruby nyelven.

Néhány új fogalom:

 • osztály (a C-beli struktúratípusnak felel meg)
 • objektum (a C-beli struktúrának felel meg)
 • attribútum (a C-beli struktúramezőnek felel meg)
 • metódus (a C-beli függvénynek felel meg)

9. gyakorlat (2007-04-10, 2007-04-13)

lepcso.rb:

n=7
l=[[1],
  [2,3],
  [4,5,6],
  ...
 ]
# l.size==n
p l

9. előadás (2007-04-13)

Objektum-orientáltan kezdtünk programozni Ruby nyelven, a Sikidom, BBox és Kor osztályok kerültek fel a táblára. Megismertük a szemétgyűjtést (garbage collection) is. Láttunk példát rá, hogy két változó mutathat ugyanarra az objektumra.

class BBox
 attr_accessor :llx, :lly, :urx, :ury
end

class Sikidom
 def bbox()
  fail # még nem tudjuk megírni, a Sikidom túl absztrakt
 end
 def kerulet()
  fail # még nem tudjuk megírni, a Sikidom túl absztrakt
 end
 def terulet()
  fail # még nem tudjuk megírni, a Sikidom túl absztrakt
 end
end

class Kor <Sikidom
 attr_accessor :cx, :cy, :r
 def bbox()
  b=BBox.new
  b.llx=@cx-@r; b.lly=@cy-@r
  b.urx=@cx+@r; b.ury=@cy+@r
  return b # a return fölösleges
 end
 def kerulet()
  Math::PI*2*@r
 end
 def terulet()
  Math::PI*@r*@r
 end
end

10. gyakorlat (2007-04-17, 2007-04-20)

A Szórt Spektrum a Háztetőn Csillagjós és Rádióamatőr Klub holnap Guinness-rekordkísérletre készül: annyi űrturistával kívánják felvenni a kapcsolatot egy nap alatt, amennyivel csak lehet. Az internetről letöltötték a holnapi űrturista-áthaladási időpontokat. Minden áthaladáshoz három adat tartozik: az űrturista neve (szóközt nem tartalmaz), mikortól (hány órától) kezdve tartózkodik a klub rádiójának vételkörzetében, és mikor hagyja el a vételkörzetet. E két időpont egy balról zárt, jobbról nyílt intervallum végpontjai. Példa áthaladási időpontok (~/szimp2/urturista1.in):

Pirx_pilota 5 7
Leia_hercegno 7 9
Dalek_42 6 10
Kis_herceg 1 6

Írjon programot Ruby nyelven, ami beolvassa az áthaladási időpontokat, és kiválaszt a benne levő űrturisták közül egy olyan maximális részhalmazt, melynek bármely két eleméhez tartozó intervallumok diszjunktak. (A diszjunktságot azért kell kikötni, mert a klubnak csak egy rádiója van, és szerencsétlen esetben előfordulhat, hogy a teljes intervallumban próbálkozniuk kell, hogy végre összejöjjön a kapcsolat.)

Ötlet: Használja ki, hogy ha az intervallumok végpont szerint növekvő sorrendbe vannak rendezve, akkor a mohó algoritmus jó és optimális eredményt ad. A mohó algoritmus veszi sorra az intervallumokat, és egy intervallumot akkor választ ki, ha az ő metszete az utoljára kiválasztott intervallummal üres halmaz.

Mintamegoldás (Ivett és Viktor, ~/szimp2/urturista.rb):

class Intervallum
 attr_accessor :nev, :a, :b
end

p=[]
STDIN.each_line { |s|
 t=s.split(/\s+/)
 h=Intervallum.new
 h.nev=t[0]
 h.a=t[1].to_i
 h.b=t[2].to_i

 #p[p.size]=h
 #p.push(h)
 p << h
}

p.sort!{|ha,hb| ha.b<=>hb.b}

q=[]
h0=nil
p.each { |h|
 if (h0==nil || [h.a,h0.a].max >= [h.b,h0.b].min);
  q.push(h)
  h0=h  
 end
}
q.each { |h|
 STDOUT.puts h.nev
}

10. előadás (2007-04-20)

Megtanultuk:

 • konstruktor (initialize)
 • példányváltozó (@)
 • metódus, amely beállít egy példányváltozót (attr_writer)
 • metódus, amely visszaad egy példányváltozót (attr_reader)
 • fekete doboz

11. gyakorlat (2007-04-24, 2007-04-27)

A keddi gyakorlat sportnap miatt elmaradt.

A gyakorlatot Bácsi László, LacKac (e-mail: lackac@) tartotta stringfeldolgozásról. Ezt a programot (~lackac/ruby/backup.rb) magyarázta:

require 'net/http'
require 'iconv'

class String
 def to_latin2
  Iconv.iconv('iso-8859-2', 'utf-8', self)[0]
 end
end

class Feed
 def initialize url
  @url = url
  @items = []
 end

 def get_content
  @content = Net::HTTP.get(URI.parse(@url))
 end

 def parse
  get_content
  @content.gsub(/<item.*?>.*?<\/item>/m) do |match|
   item = {}
   match =~ /<title>(<!\[CDATA\[)?(.*?)(\]\]>)?<\/title>/m
   item[:title] = $2
   match =~ /<link>(.*?)<\/link>/m
   item[:link] = $1
   match =~ /<description>(<!\[CDATA\[)?(.*?)(\]\]>)?<\/description>/m
   item[:desc] = $2
   @items << item
  end
 end

 def parse_by_xml
  require 'rexml/document'
  get_content
  xml = REXML::Document.new(@content)
  xml.elements.each('//item') do |match|
   item = {}
   item[:title] = match.elements['title'].text
   item[:link] = match.elements['link'].text
   item[:desc] = match.elements['description'].text
   @items << item
  end
 end

 def list
  @items.each do |item|
   puts item[:title].to_latin2
   puts item[:link].to_latin2
   l=0
   item[:desc].split.each do |w|
    print " " if l == 0
    print w.to_latin2+" "
    l+=w.length+1
    if l > 60
     print "\n"
     l = 0
    end
   end
   print "\n"
  end
 end
end

feed = Feed.new(ARGV[0])
feed.parse_by_xml
feed.list

Így próbáltuk:

$ ruby backup.rb 'http://24ora.index.hu/?rss&keres=&szerzokeres=&rovatkeres=osszes&order=1'
$ ruby backup.rb 'http://origo.hu/contentpartner/rss/hircentrum/origo.xml'

11. előadás (2007-04-27)

Az előadást Bácsi László, LacKac (e-mail: lackac@) tartotta stringfeldolgozásról. Az IRB-be ezt írta be:

$ irb
irb(main):001:0> 
irb(main):002:0* 
irb(main):003:0* n=42
=> 42
irb(main):004:0> n.class
=> Fixnum
irb(main):005:0> f=3.14
=> 3.14
irb(main):006:0> f.class
=> Float
irb(main):007:0> s="alma"
=> "alma"
irb(main):008:0> s.class
=> String
irb(main):009:0> 
irb(main):010:0* 
irb(main):011:0* 
irb(main):012:0* s.methods
=> ["methods", "instance_eval", "%", "rindex", "map", "<<", "split", "any?", "dup", "sort
", "strip", "size", "instance_variables", "downcase", "min", "gsub!", "count", "include?"
, "succ!", "instance_of?", "extend", "downcase!", "intern", "squeeze!", "eql?", "*", "nex
t", "find_all", "each", "rstrip!", "each_line", "+", "id", "sub", "slice!", "hash", "sing
leton_methods", "tr", "replace", "inject", "reverse", "taint", "unpack", "sort_by", "lstr
ip", "frozen?", "instance_variable_get", "capitalize", "max", "chop!", "method", "kind_of
?", "capitalize!", "scan", "select", "to_a", "display", "each_byte", "type", "casecmp", "
gsub", "protected_methods", "empty?", "to_str", "partition", "tr_s", "tr!", "match", "gre
p", "rstrip", "to_sym", "instance_variable_set", "next!", "swapcase", "chomp!", "is_a?", 
"swapcase!", "ljust", "respond_to?", "between?", "reject", "to_s", "upto", "hex", "sum", 
"class", "object_id", "reverse!", "chop", "<=>", "insert", "<", "tainted?", "private_meth
ods", "==", "delete", "dump", "===", "__id__", "member?", "tr_s!", ">", "concat", "nil?",
 "untaint", "succ", "find", "strip!", "each_with_index", ">=", "to_i", "rjust", "<=", "se
nd", "index", "collect", "inspect", "slice", "oct", "all?", "clone", "length", "entries",
 "chomp", "=~", "public_methods", "upcase", "sub!", "squeeze", "__send__", "upcase!", "cr
ypt", "delete!", "equal?", "freeze", "detect", "zip", "[]", "lstrip!", "center", "[]=", "
to_f"]
irb(main):013:0> s+" korte"
=> "alma korte"
irb(main):014:0> s
=> "alma"
irb(main):015:0> s.methods.class
=> Array
irb(main):016:0> s.methods.find_all {|m| m =~ /case/}
=> ["downcase", "downcase!", "casecmp", "swapcase", "swapcase!", "upcase", "upcase!"]
irb(main):017:0> 
irb(main):018:0* 
irb(main):019:0* 
irb(main):020:0* a=[1,2,3,4,5,6]
=> [1, 2, 3, 4, 5, 6]
irb(main):021:0> a.clas
NoMethodError: undefined method `clas' for [1, 2, 3, 4, 5, 6]:Array
    from (irb):21
    from :0
irb(main):022:0> a.class
=> Array
irb(main):023:0> a.methods
=> ["methods", "instance_eval", "rindex", "map", "<<", "any?", "&", "dup", "sort", "join"
, "pack", "reverse_each", "size", "instance_variables", "min", "include?", "collect!", "r
assoc", "instance_of?", "extend", "at", "compact!", "eql?", "*", "find_all", "each", "+",
 "reject!", "flatten", "slice!", "pop", "hash", "id", "singleton_methods", "-", "transpos
e", "replace", "inject", "reverse", "indexes", "sort_by", "taint", "map!", "uniq", "max",
 "frozen?", "instance_variable_get", "fetch", "method", "kind_of?", "values_at", "|", "se
lect", "to_a", "display", "type", "shift", "protected_methods", "empty?", "clear", "parti
tion", "indices", "grep", "instance_variable_set", "is_a?", "flatten!", "first", "respond
_to?", "reject", "to_s", "delete_at", "nitems", "class", "reverse!", "<=>", "unshift", "i
nsert", "object_id", "tainted?", "private_methods", "==", "delete", "fill", "===", "__id_
_", "member?", "uniq!", "concat", "find", "nil?", "untaint", "compact", "each_with_index"
, "last", "send", "delete_if", "index", "collect", "inspect", "slice", "all?", "clone", "
=~", "each_index", "length", "entries", "sort!", "assoc", "public_methods", "__send__", "
to_ary", "equal?", "freeze", "detect", "zip", "[]", "[]=", "push"]
irb(main):024:0> n.size
=> 4
irb(main):025:0> a.size
=> 6
irb(main):026:0> a.nitems
=> 6
irb(main):027:0> n
=> 42
irb(main):028:0> 
irb(main):029:0* 
irb(main):030:0* a=[1,2,3,4]
=> [1, 2, 3, 4]
irb(main):031:0> b=["egy","ketto",harom"]
irb(main):032:1" "
irb(main):033:1> b=["egy","ketto","harom"]
irb(main):034:1> 10000000.size
irb(main):035:1> 10_000_000.size
irb(main):036:1> "
irb(main):037:1" "
irb(main):038:1> 
irb(main):039:1* 
irb(main):040:1* 
irb(main):041:1* n=10_000_000_000
irb(main):042:1> n.class
irb(main):043:1> SyntaxError: compile error
(irb):31: parse error, unexpected tSTRING_BEG, expecting kDO or '{' or '('
b=["egy","ketto",harom"]
            ^
    from (irb):42
    from (null):0
LacKac@LacKacMB:~> irb
irb(main):001:0> n=10_000_000_000
=> 10000000000
irb(main):002:0> n.size
=> 8
irb(main):003:0> n=1_000_000_000
=> 1000000000
irb(main):004:0> n.size
=> 4
irb(main):005:0> a=[1,2,3,4]
=> [1, 2, 3, 4]
irb(main):006:0> b=["egy","ketto","harom"]
=> ["egy", "ketto", "harom"]
irb(main):007:0> a+b
=> [1, 2, 3, 4, "egy", "ketto", "harom"]
irb(main):008:0> [1,2,3]+[3,4,5]
=> [1, 2, 3, 3, 4, 5]
irb(main):009:0> [1,2,3]|[3,4,5]
=> [1, 2, 3, 4, 5]
irb(main):010:0> [1,2,3]-[3,4,5]
=> [1, 2]
irb(main):011:0> [1,2,3]^[3,4,5]
NoMethodError: undefined method `^' for [1, 2, 3]:Array
    from (irb):11
    from :0
irb(main):012:0> [1,2,3]&[3,4,5]
=> [3]
irb(main):013:0> [1,2,3]*3
=> [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
irb(main):014:0> [1,2,3]==[1,2,3]
=> true
irb(main):015:0> [1,2,3]==[2,1,3]
=> false
irb(main):016:0> a=[1,2,3,4,5]
=> [1, 2, 3, 4, 5]
irb(main):017:0> a[0]
=> 1
irb(main):018:0> a[4]
=> 5
irb(main):019:0> a[-1]
=> 5
irb(main):020:0> a[-3]
=> 3
irb(main):021:0> a[-3]="harom"
=> "harom"
irb(main):022:0> a
=> [1, 2, "harom", 4, 5]
irb(main):023:0> a[23423]
=> nil
irb(main):024:0> a.sort
ArgumentError: comparison of Fixnum with String failed
    from (irb):24:in `sort'
    from (irb):24
    from :0
irb(main):025:0> a.sort_by^C
irb(main):025:0> a=[3,6,2,89,42
irb(main):026:1> ]
=> [3, 6, 2, 89, 42]
irb(main):027:0> a=[3,6,2,89,42]
=> [3, 6, 2, 89, 42]
irb(main):028:0> a.sort
=> [2, 3, 6, 42, 89]
irb(main):029:0> b
=> ["egy", "ketto", "harom"]
irb(main):030:0> b.sort
=> ["egy", "harom", "ketto"]
irb(main):031:0> c=a.map! {|i| i.to_s}
=> ["3", "6", "2", "89", "42"]
irb(main):032:0> a.has?(4)
NoMethodError: undefined method `has?' for ["3", "6", "2", "89", "42"]:Array
    from (irb):32
    from :0
irb(main):033:0> a.include?(4)
=> false
irb(main):034:0> a.include?(89)
=> false
irb(main):035:0> a
=> ["3", "6", "2", "89", "42"]
irb(main):036:0> a.include?("89")
=> true
irb(main):037:0> a.sort
=> ["2", "3", "42", "6", "89"]
irb(main):038:0> a.sort_by {|i| i.to_i}
=> ["2", "3", "6", "42", "89"]
irb(main):039:0> a
=> ["3", "6", "2", "89", "42"]
irb(main):040:0> b
=> ["egy", "ketto", "harom"]
irb(main):041:0> b=["alma","korte","dio"]
=> ["alma", "korte", "dio"]
irb(main):042:0> b.sort_by {|s| s.length}
=> ["dio", "alma", "korte"]
irb(main):043:0> b.sort_by {|valami| valami.length}
=> ["dio", "alma", "korte"]
irb(main):044:0> s="alma korte dio"
=> "alma korte dio"
irb(main):045:0> s.length
=> 14
irb(main):046:0> s[6]
=> 111
irb(main):047:0> s[6].class
=> Fixnum
irb(main):048:0> s[6] == "a"
=> false
irb(main):049:0> s[6] == "k"
=> false
irb(main):050:0> s[6] == ?k
=> false
irb(main):051:0> ?k
=> 107
irb(main):052:0> ?o
=> 111
irb(main):053:0> s[6] == ?o
=> true
irb(main):054:0> 
irb(main):055:0* s
=> "alma korte dio"
irb(main):056:0> s.split
=> ["alma", "korte", "dio"]
irb(main):057:0> mac="16:ef:3d:3a:56:dc"
=> "16:ef:3d:3a:56:dc"
irb(main):058:0> mac.split(":")
=> ["16", "ef", "3d", "3a", "56", "dc"]
irb(main):059:0> mac="16:ef 3d.3a:56.dc"
=> "16:ef 3d.3a:56.dc"
irb(main):060:0> mac.split(":")
=> ["16", "ef 3d.3a", "56.dc"]
irb(main):061:0> mac.split(":. ")
=> ["16:ef 3d.3a:56.dc"]
irb(main):062:0> mac.split(/[:\. ]/)
=> ["16", "ef", "3d", "3a", "56", "dc"]
irb(main):063:0> "alma"+"korte"
=> "almakorte"
irb(main):064:0> "alma"+" "+"korte"
=> "alma korte"
irb(main):065:0> 'alma'
=> "alma"
irb(main):066:0> print "alma\n"
alma
=> nil
irb(main):067:0> print "alma"
alma=> nil
irb(main):068:0> print "alma\n"
alma
=> nil
irb(main):069:0> print "alma\tkorte\tdio\n"
alma  korte  dio
=> nil
irb(main):070:0> print 'alma\tkorte\tdio\n'
alma\tkorte\tdio\n=> nil
irb(main):071:0> 
irb(main):072:0* n=42
=> 42
irb(main):073:0> s="egy"
=> "egy"
irb(main):074:0> s="ertelme"
=> "ertelme"
irb(main):075:0> print "az elet "+s+" "n
SyntaxError: compile error
(irb):75: parse error, unexpected tIDENTIFIER, expecting $
    from (irb):75
    from :0
irb(main):076:0> print "az elet "+s+" "+n
TypeError: can't convert Fixnum into String
    from (irb):76:in `+'
    from (irb):76
    from :0
irb(main):077:0> print "az elet "+s+" "+n.to_s
az elet ertelme 42=> nil
irb(main):078:0> print "az elet "+s+" "+n.to_s+"\n"
az elet ertelme 42
=> nil
irb(main):079:0> print "az elet #{s} #{n}\n"
az elet ertelme 42
=> nil
irb(main):080:0> print "az elet #{s.upcase} #{n}\n"
az elet ERTELME 42
=> nil
irb(main):081:0> 
irb(main):082:0* 
irb(main):083:0* 
irb(main):084:0* s.upcase
=> "ERTELME"
irb(main):085:0> s="LacKac"
=> "LacKac"
irb(main):086:0> s.upcase
=> "LACKAC"
irb(main):087:0> s.downcase
=> "lackac"
irb(main):088:0> s.swapcase
=> "lACkAC"
irb(main):089:0> s
=> "LacKac"
irb(main):090:0> s.upcase!
=> "LACKAC"
irb(main):091:0> s
=> "LACKAC"
irb(main):092:0> s.methods
=> ["methods", "instance_eval", "%", "rindex", "map", "<<", "split", "any?", "dup", "sort
", "strip", "size", "instance_variables", "downcase", "min", "gsub!", "count", "include?"
, "succ!", "instance_of?", "extend", "downcase!", "intern", "squeeze!", "eql?", "*", "nex
t", "find_all", "each", "rstrip!", "each_line", "+", "id", "sub", "slice!", "hash", "sing
leton_methods", "tr", "replace", "inject", "reverse", "taint", "unpack", "sort_by", "lstr
ip", "frozen?", "instance_variable_get", "capitalize", "max", "chop!", "method", "kind_of
?", "capitalize!", "scan", "select", "to_a", "display", "each_byte", "type", "casecmp", "
gsub", "protected_methods", "empty?", "to_str", "partition", "tr_s", "tr!", "match", "gre
p", "rstrip", "to_sym", "instance_variable_set", "next!", "swapcase", "chomp!", "is_a?", 
"swapcase!", "ljust", "respond_to?", "between?", "reject", "to_s", "upto", "hex", "sum", 
"class", "object_id", "reverse!", "chop", "<=>", "insert", "<", "tainted?", "private_meth
ods", "==", "delete", "dump", "===", "__id__", "member?", "tr_s!", ">", "concat", "nil?",
 "untaint", "succ", "find", "strip!", "each_with_index", ">=", "to_i", "rjust", "<=", "se
nd", "index", "collect", "inspect", "slice", "oct", "all?", "clone", "length", "entries",
 "chomp", "=~", "public_methods", "upcase", "sub!", "squeeze", "__send__", "upcase!", "cr
ypt", "delete!", "equal?", "freeze", "detect", "zip", "[]", "lstrip!", "center", "[]=", "
to_f"]
irb(main):093:0> s.reverse
=> "CAKCAL"
irb(main):094:0> a
=> ["3", "6", "2", "89", "42"]
irb(main):095:0> a.reverse
=> ["42", "89", "2", "6", "3"]
irb(main):096:0> "bacsi laszlo".capitalize
=> "Bacsi laszlo"
irb(main):097:0> nev = "bacsi laszlo istvan"
=> "bacsi laszlo istvan"
irb(main):098:0> nev.splite
NoMethodError: undefined method `splite' for "bacsi laszlo istvan":String
    from (irb):98
    from :0
irb(main):099:0> nev.split
=> ["bacsi", "laszlo", "istvan"]
irb(main):100:0> nev.split.map {|i| i.capitalize}
=> ["Bacsi", "Laszlo", "Istvan"]
irb(main):101:0> nev.split.map {|i| i.capitalize}.join
=> "BacsiLaszloIstvan"
irb(main):102:0> nev.split.map {|i| i.capitalize}.join(" ")
=> "Bacsi Laszlo Istvan"
irb(main):103:0> a=["alma", "korte", "szilva"]
=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):104:0> a.each {|i| puts i}
alma
korte
szilva
=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):105:0> a.each_with_index {|v,i| puts "#{i}: #{v}"}
0: alma
1: korte
2: szilva
=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):106:0> a.each_with_index {|v,i| print "#{i}: #{v}"}
0: alma1: korte2: szilva=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):107:0> a.each_with_index {|v,i| print "#{i}: #{v}\n"}
0: alma
1: korte
2: szilva
=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):108:0> s="alma\nkorte\nszilva"
=> "alma\nkorte\nszilva"
irb(main):109:0> print s
alma
korte
szilva=> nil
irb(main):110:0> s.each_line {|l| puts l}
alma
korte
szilva
=> "alma\nkorte\nszilva"
irb(main):111:0> 
irb(main):112:0* 
irb(main):113:0* 
irb(main):114:0* s
=> "alma\nkorte\nszilva"
irb(main):115:0> s="alma korte szilva"
=> "alma korte szilva"
irb(main):116:0> s.split
=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):117:0> a=["alma", "korte", szilva"]
irb(main):118:1" ["]
SyntaxError: compile error
(irb):117: parse error, unexpected tSTRING_BEG, expecting kDO or '{' or '('
a=["alma", "korte", szilva"]
              ^
(irb):118: parse error, unexpected ']', expecting $
    from (irb):118
    from :0
irb(main):119:0> a=["alma", "korte", "szilva"]
=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):120:0> a= %w{ alma korte szilva }
=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):121:0> a= %w{alma korte szilva}
=> ["alma", "korte", "szilva"]

12. gyakorlat (2007-05-01, 2007-05-04)

A keddi, május elsejei gyakorlat az ünnep miatt elmarad. Énekszó és tánc köszöntse.

12. előadás (2007-05-04)

13. gyakorlat (2007-05-08, 2007-05-11)

13. előadás (2007-05-11)

14. gyakorlat (2007-05-15, 2007-05-18)

Nyomkövetésről és hibakeresésről lesz szó mind C, mind Ruby nyelven. printf, kdevelop, valgrind, strace.

14. előadás (2007-05-18)

Mivel a március 15. előtti szombaton plusz egy előadást tartottunk, ezért a félévben egy előadást ki kell hagyni. Ez lesz az. Pontosabban: az előadás meg lesz tartva, és továbbmegyünk az anyagban, de nem kötelező eljönni. Ennek az előadásnak az anyaga nem lesz számonkérve (nem is lehet, mivel a ZH-t az előző héten már megírtuk). Az előadás előtti gyakorlat természetesen kötelező.

A második ZH

A második ZH időpontja: 2007. május 11. péntek, 12:00. A teremfogalásról időben gondoskodunk. PótZH a vizsgaidőszak első hetében lesz. A ZH témája objektum-orientált programozás Ruby nyelven. A ZH-n 1 db, kézzel, kék tollal írt A4-es lapnyi puskát lehet használni. A ZH-n kb. 50% programozási és 50% elméleti feladat lesz. Aki a programozási feladatokat számítógéppel szeretné írni, az jelentkezzen e-mailben a tárgy előadójánál. A számítógépes megoldás lehetőségét technikai okokból csak abban az esetben tudjuk biztosítani, ha max. 10 jelentkező lesz.

Személyes eszközök