SZIMP2 Ruby

A MathWikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Wlaci (vitalap | szerkesztései) 2007. május 19., 06:16-kor történt szerkesztése után volt.

A tárgy főoldala: SZIMP2

Tartalomjegyzék

8. előadás (2007-04-06)

Az objektum-orientált programozás elméleti bevezetője hangzott el, és a matmul feladat megoldása felkerült a táblára Ruby nyelven.

Néhány új fogalom:

 • osztály (a C-beli struktúratípusnak felel meg)
 • objektum (a C-beli struktúrának felel meg)
 • attribútum (a C-beli struktúramezőnek felel meg)
 • metódus (a C-beli függvénynek felel meg)

Ha a Ruby osztályhierarchiája hasonló a biológiai törzsfához. Például a gerincesek (osztály) törzsén belül a madarak (osztály) osztályának egy alosztálya a pacsirta (osztály) nevű faj, melynek egy példánya a Csipcsip nevű kismadarunk (objektum), aki nem mellesleg egy pacsirta. Őt jellemezhetjük különböző tulajdonságai alapján; ezek az attribútumok. Például: él-e még? , mennyire éhes, hogy hívják a párját, stb. Tehát bizonyos tulajdonságait megadjuk, amik csak rá jellemzőek.

Matmul Ruby nyelven:

a=[[1,2],        #megadjuk az 'a' mátrixot
  [3,4],
  [5,6]]

b=[[7],         #megadjuk a 'b' mátrixot
  [8]]

ab=[]          #létrehozzuk az üres szorzatmátrixot
i=0; while i<a.size;   # while ciklust nem véletlenül használunk, mivel Rubyban nincs for ciklus
 ujsor=[]
 j=0; while j<b[0].size;
  x=0
  k=0; while k<b.size
   x+=a[i][k]*b[k][j]
   ujsor[j]=x
  end
 ab[i]=ujsor
end

9. gyakorlat (2007-04-10, 2007-04-13)

lepcso.rb:

n=7
l=[[1],
  [2,3],
  [4,5,6],
  ...
 ]
# l.size==n
p l

9. előadás (2007-04-13)

Objektum-orientáltan kezdtünk programozni Ruby nyelven, a Sikidom, BBox és Kor osztályok kerültek fel a táblára. Megismertük a szemétgyűjtést (garbage collection) is. Láttunk példát rá, hogy két változó mutathat ugyanarra az objektumra.

class BBox
 attr_accessor :llx, :lly, :urx, :ury
end

class Sikidom
 def bbox()
  fail # még nem tudjuk megírni, a Sikidom túl absztrakt
 end
 def kerulet()
  fail # még nem tudjuk megírni, a Sikidom túl absztrakt
 end
 def terulet()
  fail # még nem tudjuk megírni, a Sikidom túl absztrakt
 end
end

class Kor <Sikidom
 attr_accessor :cx, :cy, :r
 def bbox()
  b=BBox.new
  b.llx=@cx-@r; b.lly=@cy-@r
  b.urx=@cx+@r; b.ury=@cy+@r
  return b # a return fölösleges
 end
 def kerulet()
  Math::PI*2*@r
 end
 def terulet()
  Math::PI*@r*@r
 end
end


A szemétgyűjtő kipucolja a felesleges dolgokat a memóriából. A először mindent lenulláz, azután pedig akire van mutató egy elérhető helyről, azt megnöveli. Ha két szemét egymásra mutat, akkor egyiküket sem növeli, mert egymásból ugyan elérhetőek de ők maguk nem érhetőek el egy elérhető helyről. A szemétgyűjtés alatt a program lelassul.

A szemétgyűjtés szemléltetése egy példában:

class Gyerek                   #létrehozunk egy Gyerek osztályt
 attr_accessor :nev, :kov            #az elemei névvel(nev) és egy mutatóval(kov) fognak rendelkezni
 def initialize(nev) @nev=nev; @kov=nil; end   #definiáljuk a konstruktort, amely egy nevet fog kérni
end

def egyik()                    #definiáljuk az egyik metódust
 pal=Gyerek.new("Pal")              #pal legyen a Gyerek osztály egy új példánya
 kata=Gyerek.new("Kata")
 peter=Gyerek.new("Peter")
 pal.kov=kata; kata.kov=peter; peter.kov=pal   #létrehozzuk a mutatókat a csoporbeli viszonyok definiálásához
end

def masik()
 sandor=Gyerek.new("Sandor")
 jozsef=Gyerek.new("Jozsef")
 benedek=Gyerek.new("Benedek")
 sandor.kov=jozsef; jozsef.kov=benedek
end

a=egyik
b=masik
# itt
a=nil


Ha a szemétgyűjtés #itt megy végbe, akkor a következő történik:

Csak azok maradnak meg, akik ekkor az a és a b változókból valamilyen úton elérhetők. Az a változó ekkor az egyik metódus utoljára használt elemére (objektumára) fog mutatni. (A mi esetünkben Pálra.) Pál, Kata és Péter egy ciklikus csoportot alkotnak, tehát bármelyikükből bármelyikük elérhető, így az 'a' változóból is. Ezért a szemétgyűjtés során, egyik kis barátunknak sem fog baja esni. A b változó a fent leírtak alapján Benedekre fog mutatni. De Sándor csak Józsefre, József csak Benedekre mutat, más viszony nem áll fent a csoportban. Így a b változóból CSAK Benedek érhető el, így a szemétgyűjtés során Sándortól és Józseftől sajnos meg kell válnunk. Még akkor is, ha Sándorból József elérhető, hiszen itt egy szemét mutat egy másik szemétre. (Sándortól és Józseftől egyben elnézést is kérünk a kifejezésért!)

10. gyakorlat (2007-04-17, 2007-04-20)

A Szórt Spektrum a Háztetőn Csillagjós és Rádióamatőr Klub holnap Guinness-rekordkísérletre készül: annyi űrturistával kívánják felvenni a kapcsolatot egy nap alatt, amennyivel csak lehet. Az internetről letöltötték a holnapi űrturista-áthaladási időpontokat. Minden áthaladáshoz három adat tartozik: az űrturista neve (szóközt nem tartalmaz), mikortól (hány órától) kezdve tartózkodik a klub rádiójának vételkörzetében, és mikor hagyja el a vételkörzetet. E két időpont egy balról zárt, jobbról nyílt intervallum végpontjai. Példa áthaladási időpontok (~/szimp2/urturista1.in):

Pirx_pilota 5 7
Leia_hercegno 7 9
Dalek_42 6 10
Kis_herceg 1 6

Írjon programot Ruby nyelven, ami beolvassa az áthaladási időpontokat, és kiválaszt a benne levő űrturisták közül egy olyan maximális részhalmazt, melynek bármely két eleméhez tartozó intervallumok diszjunktak. (A diszjunktságot azért kell kikötni, mert a klubnak csak egy rádiója van, és szerencsétlen esetben előfordulhat, hogy a teljes intervallumban próbálkozniuk kell, hogy végre összejöjjön a kapcsolat.)

Ötlet: Használja ki, hogy ha az intervallumok végpont szerint növekvő sorrendbe vannak rendezve, akkor a mohó algoritmus jó és optimális eredményt ad. A mohó algoritmus veszi sorra az intervallumokat, és egy intervallumot akkor választ ki, ha az ő metszete az utoljára kiválasztott intervallummal üres halmaz.

Mintamegoldás (Ivett és Viktor, ~/szimp2/urturista.rb):

class Intervallum
 attr_accessor :nev, :a, :b
end

p=[]
STDIN.each_line { |s|
 t=s.split(/\s+/)
 h=Intervallum.new
 h.nev=t[0]
 h.a=t[1].to_i
 h.b=t[2].to_i

 #p[p.size]=h
 #p.push(h)
 p << h
}

p.sort!{|ha,hb| ha.b<=>hb.b}

q=[]
h0=nil
p.each { |h|
 if (h0==nil || [h.a,h0.a].max >= [h.b,h0.b].min);
  q.push(h)
  h0=h  
 end
}
q.each { |h|
 STDOUT.puts h.nev
}

10. előadás (2007-04-20)

Megtanultuk:

 • konstruktor (initialize)
 • példányváltozó (@)
 • metódus, amely beállít egy példányváltozót (attr_writer)
 • metódus, amely visszaad egy példányváltozót (attr_reader)
 • fekete doboz

11. gyakorlat (2007-04-24, 2007-04-27)

A keddi gyakorlat sportnap miatt elmaradt.

A gyakorlatot Bácsi László, LacKac (e-mail: lackac@) tartotta stringfeldolgozásról. Ezt a programot (~lackac/ruby/backup.rb) magyarázta:

require 'net/http'
require 'iconv'

class String
 def to_latin2
  Iconv.iconv('iso-8859-2', 'utf-8', self)[0]
 end
end

class Feed
 def initialize url
  @url = url
  @items = []
 end

 def get_content
  @content = Net::HTTP.get(URI.parse(@url))
 end

 def parse
  get_content
  @content.gsub(/<item.*?>.*?<\/item>/m) do |match|
   item = {}
   match =~ /<title>(<!\[CDATA\[)?(.*?)(\]\]>)?<\/title>/m
   item[:title] = $2
   match =~ /<link>(.*?)<\/link>/m
   item[:link] = $1
   match =~ /<description>(<!\[CDATA\[)?(.*?)(\]\]>)?<\/description>/m
   item[:desc] = $2
   @items << item
  end
 end

 def parse_by_xml
  require 'rexml/document'
  get_content
  xml = REXML::Document.new(@content)
  xml.elements.each('//item') do |match|
   item = {}
   item[:title] = match.elements['title'].text
   item[:link] = match.elements['link'].text
   item[:desc] = match.elements['description'].text
   @items << item
  end
 end

 def list
  @items.each do |item|
   puts item[:title].to_latin2
   puts item[:link].to_latin2
   l=0
   item[:desc].split.each do |w|
    print " " if l == 0
    print w.to_latin2+" "
    l+=w.length+1
    if l > 60
     print "\n"
     l = 0
    end
   end
   print "\n"
  end
 end
end

feed = Feed.new(ARGV[0])
feed.parse_by_xml
feed.list

Így próbáltuk:

$ ruby backup.rb 'http://24ora.index.hu/?rss&keres=&szerzokeres=&rovatkeres=osszes&order=1'
$ ruby backup.rb 'http://origo.hu/contentpartner/rss/hircentrum/origo.xml'

11. előadás (2007-04-27)

Az előadást Bácsi László, LacKac (e-mail: lackac@) tartotta stringfeldolgozásról. Az IRB-be ezt írta be:

$ irb
irb(main):001:0> 
irb(main):002:0* 
irb(main):003:0* n=42
=> 42
irb(main):004:0> n.class
=> Fixnum
irb(main):005:0> f=3.14
=> 3.14
irb(main):006:0> f.class
=> Float
irb(main):007:0> s="alma"
=> "alma"
irb(main):008:0> s.class
=> String
irb(main):009:0> 
irb(main):010:0* 
irb(main):011:0* 
irb(main):012:0* s.methods
=> ["methods", "instance_eval", "%", "rindex", "map", "<<", "split", "any?", "dup", "sort
", "strip", "size", "instance_variables", "downcase", "min", "gsub!", "count", "include?"
, "succ!", "instance_of?", "extend", "downcase!", "intern", "squeeze!", "eql?", "*", "nex
t", "find_all", "each", "rstrip!", "each_line", "+", "id", "sub", "slice!", "hash", "sing
leton_methods", "tr", "replace", "inject", "reverse", "taint", "unpack", "sort_by", "lstr
ip", "frozen?", "instance_variable_get", "capitalize", "max", "chop!", "method", "kind_of
?", "capitalize!", "scan", "select", "to_a", "display", "each_byte", "type", "casecmp", "
gsub", "protected_methods", "empty?", "to_str", "partition", "tr_s", "tr!", "match", "gre
p", "rstrip", "to_sym", "instance_variable_set", "next!", "swapcase", "chomp!", "is_a?", 
"swapcase!", "ljust", "respond_to?", "between?", "reject", "to_s", "upto", "hex", "sum", 
"class", "object_id", "reverse!", "chop", "<=>", "insert", "<", "tainted?", "private_meth
ods", "==", "delete", "dump", "===", "__id__", "member?", "tr_s!", ">", "concat", "nil?",
 "untaint", "succ", "find", "strip!", "each_with_index", ">=", "to_i", "rjust", "<=", "se
nd", "index", "collect", "inspect", "slice", "oct", "all?", "clone", "length", "entries",
 "chomp", "=~", "public_methods", "upcase", "sub!", "squeeze", "__send__", "upcase!", "cr
ypt", "delete!", "equal?", "freeze", "detect", "zip", "[]", "lstrip!", "center", "[]=", "
to_f"]
irb(main):013:0> s+" korte"
=> "alma korte"
irb(main):014:0> s
=> "alma"
irb(main):015:0> s.methods.class
=> Array
irb(main):016:0> s.methods.find_all {|m| m =~ /case/}
=> ["downcase", "downcase!", "casecmp", "swapcase", "swapcase!", "upcase", "upcase!"]
irb(main):017:0> 
irb(main):018:0* 
irb(main):019:0* 
irb(main):020:0* a=[1,2,3,4,5,6]
=> [1, 2, 3, 4, 5, 6]
irb(main):021:0> a.clas
NoMethodError: undefined method `clas' for [1, 2, 3, 4, 5, 6]:Array
    from (irb):21
    from :0
irb(main):022:0> a.class
=> Array
irb(main):023:0> a.methods
=> ["methods", "instance_eval", "rindex", "map", "<<", "any?", "&", "dup", "sort", "join"
, "pack", "reverse_each", "size", "instance_variables", "min", "include?", "collect!", "r
assoc", "instance_of?", "extend", "at", "compact!", "eql?", "*", "find_all", "each", "+",
 "reject!", "flatten", "slice!", "pop", "hash", "id", "singleton_methods", "-", "transpos
e", "replace", "inject", "reverse", "indexes", "sort_by", "taint", "map!", "uniq", "max",
 "frozen?", "instance_variable_get", "fetch", "method", "kind_of?", "values_at", "|", "se
lect", "to_a", "display", "type", "shift", "protected_methods", "empty?", "clear", "parti
tion", "indices", "grep", "instance_variable_set", "is_a?", "flatten!", "first", "respond
_to?", "reject", "to_s", "delete_at", "nitems", "class", "reverse!", "<=>", "unshift", "i
nsert", "object_id", "tainted?", "private_methods", "==", "delete", "fill", "===", "__id_
_", "member?", "uniq!", "concat", "find", "nil?", "untaint", "compact", "each_with_index"
, "last", "send", "delete_if", "index", "collect", "inspect", "slice", "all?", "clone", "
=~", "each_index", "length", "entries", "sort!", "assoc", "public_methods", "__send__", "
to_ary", "equal?", "freeze", "detect", "zip", "[]", "[]=", "push"]
irb(main):024:0> n.size
=> 4
irb(main):025:0> a.size
=> 6
irb(main):026:0> a.nitems
=> 6
irb(main):027:0> n
=> 42
irb(main):028:0> 
irb(main):029:0* 
irb(main):030:0* a=[1,2,3,4]
=> [1, 2, 3, 4]
irb(main):031:0> b=["egy","ketto",harom"]
irb(main):032:1" "
irb(main):033:1> b=["egy","ketto","harom"]
irb(main):034:1> 10000000.size
irb(main):035:1> 10_000_000.size
irb(main):036:1> "
irb(main):037:1" "
irb(main):038:1> 
irb(main):039:1* 
irb(main):040:1* 
irb(main):041:1* n=10_000_000_000
irb(main):042:1> n.class
irb(main):043:1> SyntaxError: compile error
(irb):31: parse error, unexpected tSTRING_BEG, expecting kDO or '{' or '('
b=["egy","ketto",harom"]
            ^
    from (irb):42
    from (null):0
LacKac@LacKacMB:~> irb
irb(main):001:0> n=10_000_000_000
=> 10000000000
irb(main):002:0> n.size
=> 8
irb(main):003:0> n=1_000_000_000
=> 1000000000
irb(main):004:0> n.size
=> 4
irb(main):005:0> a=[1,2,3,4]
=> [1, 2, 3, 4]
irb(main):006:0> b=["egy","ketto","harom"]
=> ["egy", "ketto", "harom"]
irb(main):007:0> a+b
=> [1, 2, 3, 4, "egy", "ketto", "harom"]
irb(main):008:0> [1,2,3]+[3,4,5]
=> [1, 2, 3, 3, 4, 5]
irb(main):009:0> [1,2,3]|[3,4,5]
=> [1, 2, 3, 4, 5]
irb(main):010:0> [1,2,3]-[3,4,5]
=> [1, 2]
irb(main):011:0> [1,2,3]^[3,4,5]
NoMethodError: undefined method `^' for [1, 2, 3]:Array
    from (irb):11
    from :0
irb(main):012:0> [1,2,3]&[3,4,5]
=> [3]
irb(main):013:0> [1,2,3]*3
=> [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
irb(main):014:0> [1,2,3]==[1,2,3]
=> true
irb(main):015:0> [1,2,3]==[2,1,3]
=> false
irb(main):016:0> a=[1,2,3,4,5]
=> [1, 2, 3, 4, 5]
irb(main):017:0> a[0]
=> 1
irb(main):018:0> a[4]
=> 5
irb(main):019:0> a[-1]
=> 5
irb(main):020:0> a[-3]
=> 3
irb(main):021:0> a[-3]="harom"
=> "harom"
irb(main):022:0> a
=> [1, 2, "harom", 4, 5]
irb(main):023:0> a[23423]
=> nil
irb(main):024:0> a.sort
ArgumentError: comparison of Fixnum with String failed
    from (irb):24:in `sort'
    from (irb):24
    from :0
irb(main):025:0> a.sort_by^C
irb(main):025:0> a=[3,6,2,89,42
irb(main):026:1> ]
=> [3, 6, 2, 89, 42]
irb(main):027:0> a=[3,6,2,89,42]
=> [3, 6, 2, 89, 42]
irb(main):028:0> a.sort
=> [2, 3, 6, 42, 89]
irb(main):029:0> b
=> ["egy", "ketto", "harom"]
irb(main):030:0> b.sort
=> ["egy", "harom", "ketto"]
irb(main):031:0> c=a.map! {|i| i.to_s}
=> ["3", "6", "2", "89", "42"]
irb(main):032:0> a.has?(4)
NoMethodError: undefined method `has?' for ["3", "6", "2", "89", "42"]:Array
    from (irb):32
    from :0
irb(main):033:0> a.include?(4)
=> false
irb(main):034:0> a.include?(89)
=> false
irb(main):035:0> a
=> ["3", "6", "2", "89", "42"]
irb(main):036:0> a.include?("89")
=> true
irb(main):037:0> a.sort
=> ["2", "3", "42", "6", "89"]
irb(main):038:0> a.sort_by {|i| i.to_i}
=> ["2", "3", "6", "42", "89"]
irb(main):039:0> a
=> ["3", "6", "2", "89", "42"]
irb(main):040:0> b
=> ["egy", "ketto", "harom"]
irb(main):041:0> b=["alma","korte","dio"]
=> ["alma", "korte", "dio"]
irb(main):042:0> b.sort_by {|s| s.length}
=> ["dio", "alma", "korte"]
irb(main):043:0> b.sort_by {|valami| valami.length}
=> ["dio", "alma", "korte"]
irb(main):044:0> s="alma korte dio"
=> "alma korte dio"
irb(main):045:0> s.length
=> 14
irb(main):046:0> s[6]
=> 111
irb(main):047:0> s[6].class
=> Fixnum
irb(main):048:0> s[6] == "a"
=> false
irb(main):049:0> s[6] == "k"
=> false
irb(main):050:0> s[6] == ?k
=> false
irb(main):051:0> ?k
=> 107
irb(main):052:0> ?o
=> 111
irb(main):053:0> s[6] == ?o
=> true
irb(main):054:0> 
irb(main):055:0* s
=> "alma korte dio"
irb(main):056:0> s.split
=> ["alma", "korte", "dio"]
irb(main):057:0> mac="16:ef:3d:3a:56:dc"
=> "16:ef:3d:3a:56:dc"
irb(main):058:0> mac.split(":")
=> ["16", "ef", "3d", "3a", "56", "dc"]
irb(main):059:0> mac="16:ef 3d.3a:56.dc"
=> "16:ef 3d.3a:56.dc"
irb(main):060:0> mac.split(":")
=> ["16", "ef 3d.3a", "56.dc"]
irb(main):061:0> mac.split(":. ")
=> ["16:ef 3d.3a:56.dc"]
irb(main):062:0> mac.split(/[:\. ]/)
=> ["16", "ef", "3d", "3a", "56", "dc"]
irb(main):063:0> "alma"+"korte"
=> "almakorte"
irb(main):064:0> "alma"+" "+"korte"
=> "alma korte"
irb(main):065:0> 'alma'
=> "alma"
irb(main):066:0> print "alma\n"
alma
=> nil
irb(main):067:0> print "alma"
alma=> nil
irb(main):068:0> print "alma\n"
alma
=> nil
irb(main):069:0> print "alma\tkorte\tdio\n"
alma  korte  dio
=> nil
irb(main):070:0> print 'alma\tkorte\tdio\n'
alma\tkorte\tdio\n=> nil
irb(main):071:0> 
irb(main):072:0* n=42
=> 42
irb(main):073:0> s="egy"
=> "egy"
irb(main):074:0> s="ertelme"
=> "ertelme"
irb(main):075:0> print "az elet "+s+" "n
SyntaxError: compile error
(irb):75: parse error, unexpected tIDENTIFIER, expecting $
    from (irb):75
    from :0
irb(main):076:0> print "az elet "+s+" "+n
TypeError: can't convert Fixnum into String
    from (irb):76:in `+'
    from (irb):76
    from :0
irb(main):077:0> print "az elet "+s+" "+n.to_s
az elet ertelme 42=> nil
irb(main):078:0> print "az elet "+s+" "+n.to_s+"\n"
az elet ertelme 42
=> nil
irb(main):079:0> print "az elet #{s} #{n}\n"
az elet ertelme 42
=> nil
irb(main):080:0> print "az elet #{s.upcase} #{n}\n"
az elet ERTELME 42
=> nil
irb(main):081:0> 
irb(main):082:0* 
irb(main):083:0* 
irb(main):084:0* s.upcase
=> "ERTELME"
irb(main):085:0> s="LacKac"
=> "LacKac"
irb(main):086:0> s.upcase
=> "LACKAC"
irb(main):087:0> s.downcase
=> "lackac"
irb(main):088:0> s.swapcase
=> "lACkAC"
irb(main):089:0> s
=> "LacKac"
irb(main):090:0> s.upcase!
=> "LACKAC"
irb(main):091:0> s
=> "LACKAC"
irb(main):092:0> s.methods
=> ["methods", "instance_eval", "%", "rindex", "map", "<<", "split", "any?", "dup", "sort
", "strip", "size", "instance_variables", "downcase", "min", "gsub!", "count", "include?"
, "succ!", "instance_of?", "extend", "downcase!", "intern", "squeeze!", "eql?", "*", "nex
t", "find_all", "each", "rstrip!", "each_line", "+", "id", "sub", "slice!", "hash", "sing
leton_methods", "tr", "replace", "inject", "reverse", "taint", "unpack", "sort_by", "lstr
ip", "frozen?", "instance_variable_get", "capitalize", "max", "chop!", "method", "kind_of
?", "capitalize!", "scan", "select", "to_a", "display", "each_byte", "type", "casecmp", "
gsub", "protected_methods", "empty?", "to_str", "partition", "tr_s", "tr!", "match", "gre
p", "rstrip", "to_sym", "instance_variable_set", "next!", "swapcase", "chomp!", "is_a?", 
"swapcase!", "ljust", "respond_to?", "between?", "reject", "to_s", "upto", "hex", "sum", 
"class", "object_id", "reverse!", "chop", "<=>", "insert", "<", "tainted?", "private_meth
ods", "==", "delete", "dump", "===", "__id__", "member?", "tr_s!", ">", "concat", "nil?",
 "untaint", "succ", "find", "strip!", "each_with_index", ">=", "to_i", "rjust", "<=", "se
nd", "index", "collect", "inspect", "slice", "oct", "all?", "clone", "length", "entries",
 "chomp", "=~", "public_methods", "upcase", "sub!", "squeeze", "__send__", "upcase!", "cr
ypt", "delete!", "equal?", "freeze", "detect", "zip", "[]", "lstrip!", "center", "[]=", "
to_f"]
irb(main):093:0> s.reverse
=> "CAKCAL"
irb(main):094:0> a
=> ["3", "6", "2", "89", "42"]
irb(main):095:0> a.reverse
=> ["42", "89", "2", "6", "3"]
irb(main):096:0> "bacsi laszlo".capitalize
=> "Bacsi laszlo"
irb(main):097:0> nev = "bacsi laszlo istvan"
=> "bacsi laszlo istvan"
irb(main):098:0> nev.splite
NoMethodError: undefined method `splite' for "bacsi laszlo istvan":String
    from (irb):98
    from :0
irb(main):099:0> nev.split
=> ["bacsi", "laszlo", "istvan"]
irb(main):100:0> nev.split.map {|i| i.capitalize}
=> ["Bacsi", "Laszlo", "Istvan"]
irb(main):101:0> nev.split.map {|i| i.capitalize}.join
=> "BacsiLaszloIstvan"
irb(main):102:0> nev.split.map {|i| i.capitalize}.join(" ")
=> "Bacsi Laszlo Istvan"
irb(main):103:0> a=["alma", "korte", "szilva"]
=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):104:0> a.each {|i| puts i}
alma
korte
szilva
=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):105:0> a.each_with_index {|v,i| puts "#{i}: #{v}"}
0: alma
1: korte
2: szilva
=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):106:0> a.each_with_index {|v,i| print "#{i}: #{v}"}
0: alma1: korte2: szilva=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):107:0> a.each_with_index {|v,i| print "#{i}: #{v}\n"}
0: alma
1: korte
2: szilva
=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):108:0> s="alma\nkorte\nszilva"
=> "alma\nkorte\nszilva"
irb(main):109:0> print s
alma
korte
szilva=> nil
irb(main):110:0> s.each_line {|l| puts l}
alma
korte
szilva
=> "alma\nkorte\nszilva"
irb(main):111:0> 
irb(main):112:0* 
irb(main):113:0* 
irb(main):114:0* s
=> "alma\nkorte\nszilva"
irb(main):115:0> s="alma korte szilva"
=> "alma korte szilva"
irb(main):116:0> s.split
=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):117:0> a=["alma", "korte", szilva"]
irb(main):118:1" ["]
SyntaxError: compile error
(irb):117: parse error, unexpected tSTRING_BEG, expecting kDO or '{' or '('
a=["alma", "korte", szilva"]
              ^
(irb):118: parse error, unexpected ']', expecting $
    from (irb):118
    from :0
irb(main):119:0> a=["alma", "korte", "szilva"]
=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):120:0> a= %w{ alma korte szilva }
=> ["alma", "korte", "szilva"]
irb(main):121:0> a= %w{alma korte szilva}
=> ["alma", "korte", "szilva"]

12. gyakorlat (2007-05-01, 2007-05-04)

A keddi, május elsejei gyakorlat az ünnep miatt elmaradt. Énekszó és tánc köszöntse. A pénteki gyakorlat anyaga következik.

A tanult C beépített függvények:

 • printf()
 • scanf()
 • putchar()
 • getchar()
 • abort()

A tanult Ruby beépített osztályok:

 • Object
 • Float
 • Fixnum
 • Bignum
 • Integer
 • String
 • Array
 • Module
 • Class
 • TrueClass
 • FalseClass
 • NilClass
 • Hash
 • Regexp

Próbálkozások:

$ irb
1.2.class
42.class
42.class.class
42.class.class.class
2**42.class # hiba
(2**42).class
(2**61).class
(2**62).class
"".class
.class
[].class
{}.class
42.class.superclass
42.class.superclass.superclass
42.class.superclass.superclass.superclass
42.kind_of?(Fixnum)  #: true
42.kind_of?(Integer) #: true
42.kind_of?(String)  #: false
true.class
false.lass
nil.class
Float.superclass
String.methods

Az összes beépített osztály listázása (pl. String):

Object.constants.sort.select { |c| Object.const_get(c).kind_of?(Class) }

Az összes beépített modul listázása (pl. Math):

Object.constants.sort.select { |c| Object.const_get(c).kind_of?(Module) &&
  !Object.const_get(c).kind_of?(Class) }

Osztályhiearachia-részlet:

Object
 String
 Array
 Hash
 Regexp
 Numeric
  Float
  Integer
   Fixnum
   Bignum

A program (listastszamol.rb), amely megszámolja, hogy az aktuális felhasználó levelesládájában a mat06 levelezési listára ki hány levelet küldött, és a küldések számának növekvő sorrendjében nyomtatja ki a feladó e-mail címeket:

r=/^List-Id: *mat06[.]lists[.]math[.]bme[.]hu$/
# p r.class #: Regexp
f=File.open(ENV["MAIL"])
listas=false; fejlecben=false
froml=nil
h={}
f.each_line { |l|
 if fejlecben && l =~ r; then
  listas=true
 end
 if fejlecben && l =~ /^From: *(.*)/
  froml=$1
  if froml=~/<(.*?)>/;
   froml=$1
  end
  if froml !~/[@]/;
   froml=nil
  end
 end
 if fejlecben && l =~ /^$/;
  if listas and froml;
   if h.has_key?(froml);
    h[froml]+=1
   else
    h[froml]=1
   end
   #p froml
  end
  froml=nil; listas=false; fejlecben=false
 end
 if l =~ /^From /;
  fejlecben=true
 end
}

h.sort { |a,b|
 a[1]<=>b[1]
}.each { |k,v|
 print "#{v} #{k}\n"
}

12. előadás (2007-05-04)

Kivételkezelésről volt szó.

begin
 f=File.open("bableves.txt")
 p f.readline
 p f.readline
rescue Errno::ENOENT
 print "A fájl nem létezik!\n"
rescue SystemCallError => e
 print "Rendszerhiba\n"
 p e
ensure
 f.close if f && !f.closed?
end

Osztályhiererchia-részlet:

 Object
  Exception
   StandardError
    SystemCallError
     Errno::ENOENT

Saját kivétel definiálása:

class NemPozitivHiba <Exception; end

def feldolgoz(sor)
 f=sor.to_f
 raise NemPozitivHiba, "valami üzenet" if f<=0.0
 print "#{Math::sqrt(f)}\n"
end

STDIN.each_line { |l|
 begin
  feldolgoz(l)
 rescue NemPozitivHiba
  print "NEM POZITIV\n"
 end
}

13. gyakorlat (2007-05-08, 2007-05-11)

Ezen a pénteken volt a ZH. A gyakorlaton a ZH-feladatokhoz hasonló feladatokat oldottunk meg.

13. előadás (2007-05-11)

A gyors prímtényezőkre bontás algoritmusa volt. Pontosabban: egy olyan algoritmus hangzott el, ami egy j jegyű pozitív egész számnak polinomidőben (O(j^k) db alapművelettel) meghatározza egy valódi osztóját, vagy visszaadja, hogy a szám prím. Sajnos az algoritmus a részletszámítások során az eredeti számnál jóval többjegyű számokkal végez műveleteket, és mivel nagy számokkal lassú számolni, ezért hiába végez kevés műveletet, összességében lassú lesz, legalábbis a mai számítógépeken polinomidőnél lassabb lesz.

14. gyakorlat (2007-05-15, 2007-05-18)

A terv az volt, hogy nyomkövetésről és hibakeresésről lesz szó mind C, mind Ruby nyelven. printf, kdevelop, valgrind, strace.

Ezek közül megvalósítottuk a hibakeresést C nyelven printf és valgrind segítségével, továbbá volt szó a veremkialakításról C-ben, a puffertúlcsordulásos hibákról és kihasználásukról.

Mi a hiba az alábbi C programban? ~/szimp2/fibjavit0.c:

#include <stdio.h>

int fib(int n) {
 printf("FIB %d\n", n);
 if (n==0) return 0;
 return fib(n-1, t)+fib(n-2);
}
int main(void) {
 printf("%d\n", fib(10));
 return 0;
}

Mi a hiba az alábbi C programban? ~/szimp2/fibjavit1.c:

#include <stdio.h>

int fib(int n, int *t) {
 int f;
 if (n<2) f=n;
 else f=fib(n-1, t)+fib(n-2, t);
 t[n]=f;
 return f;
}
int main(void) {
 int t[2];
 printf("%d\n", fib(10, &t[0]));
 return 0;
}

Mi a hiba az alábbi C programban? ~/szimp2/fibjavit2.c:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int fib(int n, int *t) {
 int i;
 t[0]=0;
 if (n<=0) return t[0];
 t[1]=1;
 if (n<=1) return t[1];
 for (i=2;i<=n;i++) {
  t[i]=t[i-1]+t[i-2];
 }
 return t[n];
}

int main(void) {
 int *t=malloc(100001);
 printf("%d\n", fib(100000, &t[0]));
 free(t);
 return 0;
}

Tekintsük az alábbi C programot (~/szimp2/fibt2.c):

#include <stdio.h>

int fib(int n, int *t) {
 int f;
 if (n<2) f=n;
 else f=fib(n-1, t)+fib(n-2, t);
 t[n]=f;
 return f;
}

int main(void) {
 int t[2];
 printf("Hello, World! %d\n", fib(22, t));
 return 0;
}

Kipróbálás:

$ gcc -s -O2 -W -Wall -o fibt2 fibt2.c
$ ./fibt2
17711
Szegmens hiba

Kiírja a helyes eredményt (17711), majd szegmens hiba lesz. Azért, mert a t tömb csak 2 elemű, és 22 elemet rak bele a fib. Az extra elemek felülírják a main() visszatérési címét.

Indulás után egy kicsivel így néz ki a verem:

 fib(2) visszatérési címe
 n: 2
---------------------------
 fib(3) visszatérési címe
 n: 3
---------------------------
 ...
---------------------------
 fib(22) visszatérési címe
 n: 22
---------------------------
 t[0]==0
 t[1]==1
 main() visszatérési címe
---------------------------

Mikor a fib-ek visszatérnek, így néz ki a verem:

 t[0]==0
 t[1]==1
 t[2]==1 (a main() visszatérési címe felülírva)
 t[3]==2
 ...
 t[22]==17711

Ezután a main() már nem tud visszatérni, mert a visszatérési címét felülírták.

Próbáljuk valgrinddel:

$ gcc -g -W -Wall -o fibt2g fibt2.c
$ ./valgrind ./fibt2g
...
Hello, World! 17711
==29070== Jump to the invalid address stated on the next line
==29070==  at 0xD00000008: ???
==29070== Address 0xD00000008 is not stack'd, malloc'd or (recently) free'd
==29070== 
==29070== Process terminating with default action of signal 11 (SIGSEGV)
==29070== Bad permissions for mapped region at address 0xD00000008
==29070==  at 0xD00000008: ???
...

A valgrind se mondja meg, hol a hiba (stack trace), mert a visszatérési cím alapján jelezne.

14. előadás (2007-05-18)

Mivel a március 15. előtti szombaton plusz egy előadást tartottunk, ezért a félévben egy előadást ki kell hagyni. Ez lesz az. Pontosabban: az előadás meg lesz tartva, és továbbmegyünk az anyagban, de nem kötelező eljönni. Ennek az előadásnak az anyaga nem lesz számonkérve (nem is lehet, mivel a ZH-t az előző héten már megírtuk). Az előadás előtti gyakorlat természetesen kötelező.

A második ZH

Időpontok:

 • elmaradt keddi gyakorlatok pótlása: 2006. május 8. kedd, 12:00--14:15.
 • konzultáció: 2007. május 10. csütörtök, 14:14--19:19. H.27. A konzultáció korábban is véget érhet a meghirdetettnél: ha 15 percen belül nem hangzik el kérdés.
 • ZH papíron: 2007. május 11. péntek, 12:00--14:00. K.mf.65. Felügyel: Sisak Áron. Javítja: Sisak Áron.
 • ZH programozás (opcionális): 2007. május 11. péntek, 14:00--16:00, H.57. Felügyel: Sisak Áron.
 • A pótZH 7 nappal a ZH után lesz, a napon belül azonos időbeosztás szerint. Terem: J.208.
 • A gyakIV 14 nappal a ZH után lesz, lásd a saját fejezetében.

A ZH témája objektum-orientált programozás Ruby nyelven. A ZH-n 1 db, kézzel, kék tollal írt A4-es lapnyi puskát lehet használni. A ZH-n kb. 50% programozási és 50% elméleti feladat lesz. Aki a programozási feladatokat számítógéppel szeretné írni, az jelentkezzen e-mailben a tárgy előadójánál. A számítógépes megoldás lehetőségét technikai okokból csak abban az esetben tudjuk biztosítani, ha max. 10 jelentkező lesz.

Mely beépített metódusokat kell ismerni

A tanult Ruby beépített osztályok és metódusok:

 • Object
  • class
  • methods
 • Float
  • abs + - * < <= == != >= > <=> **
 • Fixnum
  • abs + - * < <= == != >= > <=> << >> **
 • Bignum
  • (semmit)
 • Integer
  • (semmit)
 • String
  • + =~ !~ split split! chomp chomp! reverse $1 $2 <=> upcase upcase! downcase downcase! reverse reverse!
 • Array
  • [] []= + - | & join each size << push max min find_all sort sort! sort_by sort_by! include?
 • Module
  • (semmit)
 • Class
  • superclass
 • TrueClass
  • && || ! == !=
 • FalseClass
  • && || ! == !=
 • NilClass
  • == !=
 • Hash
  • [] []= has_key? keys values size delete each_pair
 • Regexp
  • (semmit)
 • Math
  • sqrt PI

Van még: STDIN.each_line, p, print, puts.

Hogy a fentiek mit csinálnak, annak itt lehet utánanézni: http://www.ruby-doc.org/core/

Mintafeladatok

Az alábbiakhoz hasonló és másféle feladatok is várhatók a második ZH-n.

Elméleti feladatok:

 • Az x.foo() hívás esetén mely osztályokban és milyen sorrendben keresi a Ruby a meghívandó metódust?
 • Hozzon létre egy olyan x objektumot, melyre x.kind_of?(Alma) && x.class!=Alma
 • Mikor áll a C-beli int i=1; while (i!=0) i*=2; ciklus? Mikor áll le a Ruby-beli i=1; while i!=0; i*=2; end ciklus?
 • Írjon egy olyan osztályt Ruby nyelven, amely paraméteres konstruktorral rendelkezik, és hozzon létre két példányt. Hányszor hívódik meg a konstruktor?
 • Mutasson példát arra, hogy az x.leszed() hívás nem a Gyumolcs osztályon belül definiált leszed metódust hívja, noha x.kind_of?(Gyumolcs)
 • Mit ad vissza a self egy metóduson belül?
 • Mi a különbség egy metóduson belül a foo=5, @foo=5 és a self.foo=5 értékadások között?
 • Írjon egy olyan metódust, melyben a p foo hívás kétszer szerepel, de csak az egyik esetben írja ki a foo nevű lokális változó értékét, a másik esetben mást ír ki.
 • Írja át az alábbi kódot úgy, hogy @a<=@b mindig teljesüljön. Ha a hívó olyan helyzetet akarna előidézni, amely megsérti a fenti feltételt, akkor dobjon kivételt fail-lel. (Segítség: 3 db metódusba kell fail-t tenni.) mintamegoldás
class Intervallum
 attr_accessor :a, :b
 def initialize(a, b)
  @a=a; @b=b
 end
end
 • Az alábbi kód végrehajtása után a a Ruby lefuttatja a szemétgyűjtést. Rajzolja fel az # itt sor végrehajtásakor az objektumokat, és azt, hogy az a és b változók mely objektumra mutatnak. Mely objektumok maradnak meg, és melyeket szabadítja fel a szemétgyűjtés?
class Gyerek
 attr_accessor :nev, :kov
 def initialize(nev) @nev=nev; @kov=nil; end
end

def egyik()
 pal=Gyerek.new("Pal")
 kata=Gyerek.new("Kata")
 peter=Gyerek.new("Peter")
 pal.kov=kata; kata.kov=peter; peter.kov=pal
end

def masik()
 sandor=Gyerek.new("Sandor")
 jozsef=Gyerek.new("Jozsef")
 benedek=Gyerek.new("Benedek")
 sandor.kov=jozsef; jozsef.kov=benedek
end

a=egyik
b=masik
# itt
a=nil

Programozási feladatok:

 • Írjon Ruby-programot sorhosszcsokkeno.rb néven, amely beolvassa a bemenet sorait, majd a sorhossz szerinti csökkenő sorrendben kiírja a sorokat. Az egyenlő hosszúságú sorok sorrendje tetszőleges.
 • Írjon Ruby-programot abszoluterteknovekvo.rb néven, amely beolvassa a bemenet sorait (a sorok egész számokat tartalmaznak), és kiírja a sorokat az abszolút értékek növekvő sorrendjében. Az egyenlő abszolútértékű számok sorrendje tetszőleges.
 • Írjon Ruby-programot palindrom.rb néven, amely beolvassa a bemenet sorait, és kiírja a palindrom sorokat. Egy string palindrom, ha a megfordítása önmaga. Segítség: beolvasás után, de még összehasonlítás előtt az s.chomp! hívással törölje a soremelést a string végéről.
 • Írjon Ruby-programot palindromlehet.rb néven, amely beolvassa a bemenet sorait, és kiírja azokat a sorokat, melyekben a betűk átvarálásával palindrom string készíthető. Egy string palindrom, ha a megfordítása önmaga. 1. segítség: beolvasás után, de még összehasonlítás előtt az s.chomp! hívással törölje a soremelést a string végéről. 2. segítség: rendezze a string karaktereit az s=s.split().sort.join hívással. Mintamegoldás:
def palindromlehet(s)
 s=s.chomp.split(//).sort.join
 # i db karaktert vizsgáltunk meg
 # a megvizsgált karakterek küzül az utolsó j db azonos
 i=1; j=1; k=0;
 while i<s.size
  if (s[i]==s[i-1])
   j+=1
  else
   if (j%2==1)
    k+=1
   end
   j=1
  end
  i+=1
 end
 if (j%2==1)
  k+=1
 end
 k<2
end

STDIN.each_line { |s|
 if palindromlehet(s)
  print s
 end
}
 • Írjon Ruby-programot rendszamtobbszor.rb néven, amely beolvassa a bemenet sorait, és kiírja azokat a rendszámokat, melyek 2-szer vagy többször szerepelnek. A rendszám három betűből, egy kötőjelből és három számjegyből áll. Segítség: egy sort szavakra lehet bontani a s.split hívással, ami stringekből álló tömböt ad vissza.
 • Írjon Ruby-programot egyszer.rb néven, amely beolvassa a bemenet sorait, és csak azokat a sorokat írja ki (tetszőleges sorrendben), melyek pontosan egyszer szerepelnek.
 • Melyik az a legkisebb kettőhatvány, ami már nem Fixnum? Írjon programot (marnemfixnum.rb néven), ami megadja a választ.
 • Adott két objektum: a és b. Írjon Ruby-függvényt, amely visszaadja azt a legmélyebb osztályt, amely mindkét objektumnak szülőosztálya. Deklaráció: def kozosos(a,b)
 • Készítsen egy Teglalap nevű osztályt Ruby nyelven a teglalap.rb fájlba, amely egy tengélypárhuzamos téglalapot tartalmaz. Létrehozására példa: t=Tegalalap.new(3,4,1,2), ahol a bal alsó sarok a (3,4), a szélessége 1, a magassága 2, tehát a jobb felső sarok a (4,6).
  • Tegye lehetővé a szélső koordináták lekérdezését, például p t.llx, t.lly a bal alsó sarkot p t.urx, t.ury jobb felső sarkot írja ki.
  • Tegye lehetővé a téglalap méretének lekérdezését, például p t.width, t.height a szélességet, majd a magasságot írja ki.
  • Tegye lehetővé a téglalap méretének megváltoztatását, például p.width=42 a téglalap szélességét, a p.height=137 pedig a téglalap magasságát változtatja meg. A változtatás a bal alsó sarkot helybenhagyja, a többi csúcsot pedig értelemszerűen mozgatja.
  • Tegye lehetővé az egyes csúcspontok lekérdezését: t.ul a bal felső, t.ur a jobb felső, t.lr a jobb alsó, t.ll a bal alsó sarkot adja vissza. Egy csúcspont egy kételemű tömb: [x,y].
  • Tegye lehetővé a téglalap eltolását: a t.eltol!(dx,dy) hívás dx-et hozzáad minden pont x koordintájához, és dy-ot adjon hozzá minden pont y koordinátájához, a t.eltol(dx,dy) hívás pedig egy új téglalapot adjon vissza, amely t-hez képest (dx,dy)-nal van eltolva.
  • Tegye lehetővé a súlypont lekérdezését: a t.sulypont hívás adja vissza a súlypontot [cx,cy] tömbként, a t.cx hívás adja vissza a súlypont x koordinátáját, a t.cy hívás pedig adja vissza a súlypont y koordinátáját.
  • Tegye lehetővé a téglalap eltolását a súlypont mozgatásával. A t.cx=42 hívás x irányban, a t.cy=137 hívás pedig irányban mozgassa a téglalapot úgy, hogy a súlypont a megadott koordinátára kerüljön.
  • Tegye lehetővé a téglalap nagyítását: a t.nagyit!(m) hívás a tömegközéppontból m-szeresére nagyítsa a téglalapot, a t.nagyit(m) hívás pedig egy új téglalapot adjon vissza, amely az eredetihez képest a fenti módon van kinagyítva.
  • A téglalap méretét megváltoztató t.width=() és t.height=() metódusokat módosítsa úgy, hogy negatív méretet ne lehessen megadni. Definiáljon egy kivételosztályt NegativMeretHiba néven, és dobja ezt a kivételt, ha a hívó negatív méretet akar beállítani.
  • A téglalap létrehozásakor meghívott függvényt módosítsa úgy, hogy negatív méretű téglalapot ne lehessen megadni. Dobjon NegativMeretHiba kivételt, ha a hívó negatív méretű téglalapot akar létrehozni.
  • Tegye lehetővé a téglalap szélső koordinátáinak megváltoztatását. A megvalósítandó hívások: t.llx=1; t.lly=2; t.urx=3; t.ury=4. Ha a hívó olyan értéket akar beállítani, hogy a téglalap mérete negatív lenne, dobjon NegativMeretHiba kivételt.
  • Írjon függvényt sulypontok néven, amely soronként beolvassa a bemenetet, minden sorban 4 számot várjon (elemekre bontás: s.split hívással), ezek a számok a bal alsó sarok x majd y koordinátája, a szélesség és a magasság. A kimenetre a téglalap súlypontját írja (soremeléssel lezárva), a sulypont metódus hívásával. A NegativMeretHiba kivételt kapja el, ekkor a kimenetre egy N betű és egy soremelés kerüljön.
 • Készítsen Szamegyenes néven osztályt Rubyban. A számegyenes olyan, mint egy tömb, de nem csak pozitív, hanem negatív irányban is tetszőlegesen bővíthető. Az adatok tárolásához használjon 2 tömböt: @p és @n. Például a számegyenes 5-ödik elemét @p[5]-ben, a -5-ödik elemét pedig @n[4]-ben tárolja. Kezdetben mindkét tömb legyen üres.
  • Írja meg a def [](i); ... end metódus törzsét, mely visszaadja a számegyenes i-edik elemét.
  • Írja meg a def []=(i,uj); ... end metódus törzsét, mely a számegyenes i-edik elemét megváltoztatja uj-ra, és visszaadja uj-t.
  • Írja meg a def size(); ... end metódus törzsét, amely visszaadja a számegyenes elemeinek összszámát, vagyis a @p és @n tömbök összméretét.
  • Írja meg a def tukroz!(); ... end metódus törzsét, amely a számegyest tükrözi az origóra, vagyis minden i-re az i-edik elem helyet cserél a -i-edik elemmel.
 • Készítsen KorlatosTomb néven osztályt Rubyban. A KorlatosTomb egy olyan tömb, amelynek kezdeti mérete később nem változtatható meg. Megvalósításához a @t Ruby tömböt (Array) használja.
  • Írja meg a konstruktort, amely paraméterben várja azt az m méretet, melyre korlátozva van a tömb.
  • Írja meg a paraméter nélküli size metódust, amely visszaadja a konstruktornak átadott m méretet.
  • Írja meg a def [](i); ... end metódus törzsét, mely visszaadja a korlátos tömb i-edik elemét. Ha az i kívül esik az intervallumon, kivételt dob (fail).
  • Írja meg a def []=(i,uj); ... end metódus törzsét, mely a korlátos tömb i-edik elemét megváltoztatja uj-ra, és visszaadja uj-t. Ha az i kívül esik az intervallumon, kivételt dob (fail).

Mintafeladatok megoldásai

 • Intervallum
class Intervallum
 attr_reader :a, :b
 def initialize(a, b)
  fail unless a <= b
  @a=a; @b=b
 end
 def a=(a)
  fail unless a <= @b
  @a=a
 end
 def b=(b)
  fail unless @a <= b
  @b=b
 end
end
 • Háromszög és szemétgyűjtés
  • A 2. ZH 1. feladatának kicsit módosított változata:
   • nincs attr_accessor, mert felesleges,
   • #itt és #ott és #amott ki is írjuk, mi van az objektumokban.
class Haromszog 
 def initialize(a, b, c)  
  fail unless a+b>c and a+c>b and b+c>a
  @a=a; @b=b; @c=c
 end
end
class SzabalyosHaromszog < Haromszog
 def initialize(a)
  super(a, a, a)
 end
end
begin
 h = Haromszog.new(3,4,5); # haromszog1
 sz = SzabalyosHaromszog.new(6); # szabalyosharomszog1
 h2 = SzabalyosHaromszog.new(5); # szabalyosharomszog2
 # itt
 p '# itt h: ' + h.to_s + ' sz: ' + sz.to_s
 h = Haromszog.new(1,2,3); # haromszog2
rescue
 h2 = nil
 # ott
 p '# ott h: ' + h.to_s + ', sz: ' + sz.to_s
 sz = h
ensure
 h = sz 
 # amott
 p '# amott h: ' + h.to_s + ', sz: ' + sz.to_s
end
 • Készítünk 3 objektumot, #itt nem szabadítható fel semmi, h haromszog1 és sz szabalyosharomszog1.
 • A haromszog2 létre sem jön (háromszög-egyenlőtlenség miatt)
  • így h marad a korábbi, hiszen az értékadás csak a konstruktorhívás után kerül(ne) sorra,
  • és átkerülünk a rescue blokkba.
 • A rescue blokkban először h2 változik, emiatt #ott h marad haromszog1 és sz marad szabalyosharomszog1, ellenben szabalyosharomszog2 felszabadítható,
  • később sz-be is haromszog1 kerül.
 • Az ensure blokk mindig lefut,
  • h-ba sz, azaz haromszog1 kerül (nem mintha eddig nem az lett volna),
  • végül #amott felszabadítható szabalyosharomszog1 is.

GyakIV

A gyakIV 2007. május 25-én, pénteken 12:00-tól 16:00-ig kerül megrendezésre a K.A.62-ben. A gyakIV a teljes féléves anyagból az, ami a wikiben meg van említve.

Személyes eszközök