CloudCoder Python feladatgyujtemeny/szin komponens

A MathWikiből
def szin_komponens(szin, komponens):
  if komponens == "piros":
    return szin[0]
  elif komponens == "zold":
    return szin[1]
  else:
    return szin[2]
Személyes eszközök